FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

HPB Dionički
POKRENI KUPNJU

24.05.2016

+0,80%

102,77440 kn
Kategorija fonda:
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda:
04.10.2005
Starost fonda:
10,64 god (10g 7mj 21d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 400,00 kn
Daljnje uplate:
min. 400,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
3,08 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
4
Imovina fonda:
25,405 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
2 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
visoka razina rizika
Očekivani prinos:
viši
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+1,00%
1 Mjesec+0,27%
6 Mjeseci+0,35%
12 Mjeseci+5,47%
2016+0,29%
PGP 3 godine+5,58%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
3,08 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID HPB DIONICKI 2015 12
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila HPB DIONICKI 2016 03
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela HPB
izdavanje udjela HPB pravne
upitnik FATCA CRS pravne HPB
izjava stvarni vl HPB pravne
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice HPB Dionički
Zahtjev za zamjenu udjela
zamjena udjela HPB
zamjena udjela HPB pravne
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela HPB
otkup udjela HPB pravne
Ostali dokumenti:
obrazac za prijenos vlasnistva HPB
izjava o ovlastenju HPB
zahtjev za promjenu podataka HPB
izjava politicki izlozene osobe uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Studeni 2012Listopad 2012Rujan 2012Kolovoz 2012Srpanj 2012Lipanj 2012Svibanj 2012Travanj 2012Ožujak 2012Veljača 2012Siječanj 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
1,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 1,50 %
od 1 do 2 godine = 1,00 %
od 2 do 3 godine = 0,50 %
iznad 3 godine = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
2,00 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,30 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

HPB Dionički je dionički fond te će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto vrijednosti imovine fonda.

Imovina fonda ulaže se:

 • bez ograničenja u vlasničke vrijednosne papire (VP) koji su uvršteni ili se njima trguje na uređenom tržištu u smislu zakona koji uređuje tržište kapitala u RH i/ili članici EU, OECD-a i/ili CEFTA-e; kojima se trguje na drugom uređenom tržištu u RH i/ili članici EU, OECD-a i/ili CEFTA-e, koje redovito posluje, priznato je i otvoreno za javnost,
 • najviše 30% može biti uloženo u vlasničke VP koji su uvršteni ili se njima trguje na uređenom tržištu u smislu zakona koji uređuje tržište kapitala u trećoj državi ili kojima se trguje na drugom uređenom tržištu u trećoj državi koje redovito posluje, priznato je i otvoreno za javnost,
 • najviše 30% može biti uloženo u dužničke VP koji su uvršteni ili se njima trguje na uređenom tržištu u smislu zakona koji uređuje tržište kapitala u RH i/ili državi članici; kojima se trguje na drugom uređenom tržištu u RH i/ili državi članici, koje redovito posluje, priznato je i otvoreno za javnost, kao i u dužničke VP koji su uvršteni u službenu kotaciju burze u trećoj državi ili kojima se trguje na drugom uređenom tržištu u trećoj državi koje redovito posluje, priznato je i otvoreno za javnost,
 • najviše 30% može biti uloženo u instrumente tržišta novca koji su uvršteni ili se njima trguje na uređenom tržištu u smislu zakona koji uređuje tržište kapitala u RH i/ili državi članici; kojima se trguje na drugom uređenom tržištu u RH i/ili državi članici, koje redovito posluje, priznato je i otvoreno za javnost, kao i u instrumente tržišta novca koji su uvršteni u službenu kotaciju burze u trećoj državi ili kojima se trguje na drugom uređenom tržištu u trećoj državi koje redovito posluje, priznato je i otvoreno za javnost,
 • više od 35% može biti uloženo u prenosive VP i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj i/ili za koje jamči RH, članica EU, HNB, HBOR, EBRD, IBRD ili EIB ili drugo javno međunarodno tijelo kojemu pripada jedna ili više država članica EU-a,
 • najviše 30% može biti uloženo u instrumente tržišta novca kojima se ne trguje na uređenim tržištima ako izdanje ili izdavatelj takvih instrumenata podliježe propisima o zaštiti ulagatelja i štednih uloga, pod uvjetima propisanim Zakonom i podzakonskim propisima,
 • najviše 30% može biti uloženo u depozite kod kreditnih institucija koji su povratni na zahtjev te koji dospijevaju za najviše 12 mjeseci, pod uvjetom da kreditna institucija ima registrirano sjedište u članici EU ili ako kreditna institucija ima registrirano sjedište u trećoj državi, pod uvjetom da podliježe nadzoru za koji Nadzorno tijelo smatra da je istovjetan onome propisanom pravom EU-a,
 • najviše 25% može biti uloženo u pokrivene obveznice koje izdaju kreditne institucije koje imaju registrirano sjedište u RH ili drugoj državi članici koje su na temelju posebnog zakona predmetom posebnog javnog nadzora sa svrhom zaštite ulagatelja u te obveznice. Sredstva od izdavanja takvih obveznica moraju biti uložena u skladu s posebnim zakonom u imovinu koja će do dospijeća obveznica omogućiti ispunjenje obveza koje proizlaze iz obveznice i koja bi se, u slučaju neispunjenja obveza izdavatelja, prvenstveno iskoristila za isplatu glavnice i stečenih kamata iz tih obveznica,
 • najviše 50% može biti uloženo u udjele UCITS fondova koji svoju imovinu ulažu pretežito u dionice i/ili financijske izvedenice (sukladno zakonskim ograničenjima) a koji su odobrenje za rad dobili u RH, drugoj državi članici EU ili u udjele drugih investicijskih fondova takve strukture ulaganja koji imaju karakteristike UCITS-a pod uvjetima propisanim Zakonom i podzakonskim propisima,
 • najviše 30% može biti uloženo u udjele UCITS fondova koji svoju imovinu pretežito ulažu u instrumente tržišta novca i/ili u dužničke vrijednosne papire (sukladno zakonskim ograničenjima) a koji su odobrenje za rad dobili u RH, drugoj državi članici EU ili u udjele drugih investicijskih fondova takve strukture ulaganja koji imaju karakteristike UCITS-a pod uvjetima propisanim Zakonom i podzakonskim propisima,
 • najviše 30%može biti uloženo u fondove koji nisu UCITS sukladno Zakonu i podzakonskim propisima,
 • najviše 20% može biti uloženo u tehnike i instrumente vezane uz prenosive VP i instrumente tržišta novca u kojima se imovina fonda daje kao kolateral, a koji se koriste u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem,
 • najviše 20% može biti uloženo u repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji financijskih instrumenata (repo pasivni),
 • najviše 30% može biti uloženo u repo ugovore o kupnji i ponovnoj prodaji financijskih instrumenata (repo aktivni),
 • najviše 10% može biti uloženo u neuvrštene VP.
Najviše do iznosa ukupne neto vrijednosti imovine može biti uloženo u financijske izvedenice uzimajući u obzir trenutnu vrijednost temeljne imovine, rizik druge ugovorne strane, buduća tržišna kretanja i raspoloživo vrijeme za likvidaciju pozicije u svrhu ostvarivanja zaštite portfelja kao i u ostvarivanja investicijskih ciljeva fonda uz ograničenja propisana zakonom i podzakonskim propisima. Sukladno zakonskim ograničenjima u nedavno izdane prenosive VP uz uvjet da izdanje uključuje obvezu da će izdavatelj podnijeti zahtjev za uvrštenje u službenu kotaciju burze ili na drugom uređenom tržištu koje redovito posluje, priznato je i otvoreno za javnost. Ukoliko se uvrštenje ne izvrši u roku od jedne godine od izdanja u VP smatrat će se neuvrštenima.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,27%

22.04.2016

102,49370

24.05.2016

102,77440
24.05.2016 102,77440
23.05.2016 101,95660
20.05.2016 102,17410
19.05.2016 101,67990
18.05.2016 101,75890
17.05.2016 101,75300
16.05.2016 101,72500
13.05.2016 101,92850
12.05.2016 101,75710
11.05.2016 102,07100
10.05.2016 102,05390
09.05.2016 102,20080
06.05.2016 102,02640
05.05.2016 101,83280
04.05.2016 101,60950
03.05.2016 101,82520
02.05.2016 102,37740
29.04.2016 102,45110
28.04.2016 102,71250
27.04.2016 102,78960
26.04.2016 103,00510
25.04.2016 102,53990
22.04.2016 102,49370
21.04.2016 102,49490
20.04.2016 102,58010
19.04.2016 102,73790
18.04.2016 102,34420
15.04.2016 102,36360
14.04.2016 102,01900
13.04.2016 101,87710
12.04.2016 101,17780
11.04.2016 101,31640
08.04.2016 101,01150

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

 • NEWSLETTER
Prijava
 • KORISNICI
 • ULAGAČKI CENTAR
 • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
A1 AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2016.)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Nova Europa +5,27 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
KD Victoria +0,90 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
Capital Two +0,02 4 Kupnja udjela u fondu Capital Two

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
393,00 24.05.2016
0,28%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 27.05.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,489778 0,01
0,09%
1 USD 6,719700 0,03
0,43%
1 GBP 9,827815 0,07
0,69%
1 CHF 6,779307 0,03
0,40%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

 • ZSE
 • Regija
 • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 25.05. 17:53  1.716,02
7,41
0,43
CROBEX10* 25.05. 17:53  998,33
2,40
0,24
CROBEXtr* 25.05. 17:53  1.033,59
4,43
0,43
CROBEXplus* 25.05. 17:53  951,64
9,72
1,03
CROBIS* 25.05. 17:53  107,79
0,09
0,08
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (25.05.2016 16:29:16)

 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KOEI-R-A 690,00
1,40%
1.858.272,68
HT-R-A 140,50
0,16%
1.160.006,45
RIVP-R-A 24,06
1,13%
648.029,63
ERNT-R-A 1.122,99
0,02%
391.518,87
ADRS-P-A 391,00
0,26%
231.172,10
DDJH-R-A 41,05
0,44%
222.190,49
ADPL-R-A 105,99
2,88%
191.426,48
PLAG-R-A 4.311,28
-1,60%
189.530,63
JDGT-R-A 930,00
0,00%
126.945,73
KRAS-R-A 480,00
1,16%
120.960,00
Ukupni promet dionica: 5.970.109,77kn
Osvježi